Open skies
Følg Norwegian

Norwegian klager forskjellsbehandling inn for EU og ESA

Pressemelding   •   des 15, 2014 08:27 CET

Norwegian ønsker like konkurransevilkår i skandinavisk luftfart og har nå innklaget ulovlig forskjellsbehandling av Norwegian inn for EU-kommisjonen og ESA. Diskriminering i regelverket for skandinaviske flyselskap medfører at Norwegian mister tilgang til trafikkrettigheter og får langt høyere kostnader enn konkurrenten SAS. Myndighetene begrunner forskjellsbehandlingen med «historiske særordninger» og det statlige eierskapet i SAS.

Norwegian har i fem år gjentatte ganger søkt og anmodet skandinaviske myndigheter om å få likebehandling, men blitt avvist. Avslagene er begrunnet med at SAS har «historiske særordninger» fordi de tre skandinaviske statene er eiere i SAS, og at likebehandling derfor ikke er mulig.

Har lenge forventet regelendring
Saken dreier seg om en såkalt fellesskandinavisk driftstillatelse (AOC) som SAS nyter godt av, men som Norwegian ikke får tilgang til. Klagen til europeiske myndigheter har ligget lenge «på vent» i håp om at de skandinaviske luftfartsmyndighetene ville utarbeide et likt regelverk for konkurrerende selskaper i samme marked. Det europeiske flysikkerhetsorganet EASA er også kritisk til særordningen. Likevel har den fått bestå.

I et av avslagene fra norske, danske og svenske myndigheter i fellesskap heter det blant annet at ”SAS-samarbetet är historiskt betingat och är en följd av det skandinaviska luftfartssamarbetet som regeringarna och parlamenten i Danmark, Norge och Sverige har beslutat om. Det förefaller enligt myndigheternas bedömning vara vare sig ändamålsenligt eller eftersträvansvärt att understödja en ny särlösning i likhet med den SAS har eftersom det är högst tveksamt huruvida omvärlden kommer att acceptera ett nytt skandinaviskt flygföretag.”

Manglende trafikktillatelser
En stor konkurranseulempe for Norwegian dreier seg om manglende tilgang til trafikkrettigheter. Den fellesskandinaviske driftstillatelsen gir trafikkrettigheter både i EU og i EØS (Norge), noe Norwegian er avskåret fra pr i dag ettersom Norge ikke er med i EU. Norwegian kunne operert eksempelvis ruten Helsinki – Dubai og flygninger til Tel Aviv fra London og Barcelona. Dette er flygninger Norwegian nylig har fått avslag på fordi selskapet ikke har en AOC i EU.

Høyere kostnader til fly og mannskaper
Norwegians konkurrent tillates å benytte flymannskaper om hverandre uten å ta hensyn til at de opererer i tre land samtidig, noe ingen andre flyselskaper kan gjøre. SAS kan også benytte fly registrert i Norge, Danmark og Sverige om hverandre uten å søke dette godkjent særskilt, mens andre selskap må søke om innleie (wet-lease) når en skal benytte fly fra annen driftstillatelse (AOC). Det må dessuten innbetales gebyrer for godkjennelser av slike innleieavtaler. Norwegian og andre kan kun operere fly registrert i annet EU-land i seks + seks måneder før de må registreres på nasjonalt register. Selv om Norwegians konkurrent betaler administrative gebyrer for tre driftstillatelser, så slipper de å ha fulle AOC/driftsorganisasjoner både i Danmark, Norge og Sverige – noe som forskriftene krever for utstedelse av en driftstillatelse. Gebyrinnbetalingen er et meget lite beløp sammenlignet med de store administrative kostnadene som følge av å måtte ha tre administrasjoner. De administrative kostnadene knytter seg blant annet til infrastruktur og lederfunksjoner i hver AOC, oppfølging i forhold til tilsynsmyndigheter (audits), manualer og planverk. Norwegians etablering av datterselskap i EU-landet Irland med selvstendig AOC har eksempelvis resultert i oppbygging av en driftsorganisasjon på om lag 40 medarbeidere.

Det europeiske flysikkerhetsorganet kritisk
De europeiske flysikkerhetsbestemmelsene er forvaltet av det europeiske flysikkerhetsbyrået European Aviation Safety Agency (EASA). EASA har gjentatte ganger påpekt at særordningen til statseide SAS ikke er i samsvar med regelverket som krever at et flyselskap er registrert i ett land der de har sitt hovedkontor, og har en «principal place of business». På grunnlag av en godkjent AOC kan flyselskapet få tildelt en operativ lisens (OL) i samme medlemsland under tilsyn av vedkommende lands myndigheter. Norwegian og alle andre europeiske flyselskap er omfattet av dette felles regelverket. Likevel har skandinaviske luftfartsmyndigheter etablert og videreført en særordning for SAS som ikke er i samsvar med flysikkerhetsorganet sine bestemmelser.

Kontaktpersoner i Norwegian:
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. 975 54 344
Juridisk direktør Frode Berg, tlf. 932 22 813

Kontaktperson Simonsen Vogt Wiig AS:
Jan Magne Juuhl-Langseth,
Partner – EU og konkurranserett, tlf. 966 44 440

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 421 ruter til 129 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 101 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,8 år (per januar 2014). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.